Obecní knihovna v Držkové

Provozní řád internetových stanic

(Dodatek Knihovního řádu Místní knihovny v Držkové)

Místní knihovna v Držkové umožňuje přístup na internet osobám od 12 let (dále jen "uživatelé") za těchto podmínek:

1. Přístup na internet je zdarma.

2. Jednorázově je uživateli umožněna práce s internetem maximálně 45 minut, není-li poté další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit.

3. Pokud není uživatel zároveň čtenářem knihovny, je povinen poskytnout pracovníkùm knihovny průkaz totožnosti.

4. Uživatel do patnácti let musí mít od rodičů nebo od svého zákonného zástupce podepsán souhlas s tím, že bude používat internet v knihovně a že nesmí vyhledávat stránky se zakázaným obsahem (viz níže) a bude dodržovat provozní řád. Formulář pro tento souhlas je k dispozici u pracovníků knihovny.

5. Přístup na internet je možno předem rezervovat telefonicky nebo osobně v knihovně.

6. Internet je v Místní knihovně v Držkové zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijní potřebě.

7. Není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na disk či své diskety, CD, CD-RW a flash karty a spouštět programy stažené z internetu. Je možné uložit data na diskety či CD zakoupené v knihovně.

8. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit www stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.

9. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.

10. Je zakázáno hrát bojové a pohoršující hry a hry odporující základním etickým normám.

11. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periferií nebo sítě.

12. Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.

13. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.

14. Je zakázáno mazat historii navštívených stránek.

15. Veškeré náklady, které vzniknou Místní knihovně v Držkové v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, či poškození technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.

16. Uživatel musí respektovat soukromí čtenářů a návštěvníků Místní knihovny v Držkové a zachovávat základní etické normy.

17. V případě potřeby může uživatel požádat pracovníky Místní knihovny v Držkové o pomoc a konzultaci.

18. Uživatel je povinen dbát pokynů pracovníků knihovny.

19. Souhlas s tìmito podmínkami stvrzuje uživatel před započetím práce svým podpisem.

Tento internetový řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.